Pun naziv: Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac
Skraćen naziv: Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac
Opština: Kragujevac
Ulica i broj: Zmaj Jovina br. 32
PIB: 101508979
Matični broj: 17228439
Šifra delatnosti: 8623
Obaveznik PDV-a: DA
Broj tekućeg računa: 840-495661-58, 840-495667-40 UPJ